Tahir Carl Karmali

Tahir Carl Karmali, born in Nairobi, is an artist based…